تایید ایمیل

  1. ایمیل خود را وارد کرده و روی ارسال مجدد کلیک کنید
  2. ایمیل خود را چک کرده و بر روی لینک درون ایمیل کلیک کنید
  3. تایید انجام خواهد شد